To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

ZARZĄDZENIE NR 2529(12)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określam następująceterminy:

1) składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
– w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 01 marca br. do dnia 27 marca br. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 06 maja br. do dnia 10 maja br.,
2) składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 04 marca br. do dnia 22 marca br. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 06 maja br. do dnia 10 maja br.,
3) przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 25 marca br. do dnia 27 marca br. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 maja br. do dnia 15 maja br.,
4) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 05 kwietnia br. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 maja br.,5) weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie oraz przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 03 kwietnia br. do dnia 05 kwietnia br. oraz w postępowaniu
uzupełniającym od dnia 13 maja br. do dnia 15 maja br.,
6) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 08 kwietnia br. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 maja br7) potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 09 kwietnia br. do dnia 11 kwietnia br. oraz w postępowaniu
uzupełniającym od dnia 20 maja 2024 r., do dnia 22 maja 2024 r 8) podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 15 kwietnia 2024 r., oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 maja 2024 r.§ 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Piły
Nr XIX/208/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły i na stronie internetowej Urzędu Miasta Piły.

Pełniąca funkcję
Prezydenta Miasta Piły/-/ Beata Dudzińska

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA NR 2529(12)24
PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 23 stycznia 2024 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

na rok szkolny 2024/2025

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz uchwałą
Nr XIX/208/2020 Rady Miasta Piły z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia
kryteriów, wraz z liczbą punktów, branych pod uwagę podczas przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Piła, organ prowadzący szkoły podstawowe ustala dla danego
roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności
rekrutacyjnych.
W związku z powyższym podjęcie zarządzenia uważam za uzasadnione.

Z-CA DYREKTORA
Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu
/-/ Małgorzata Kaszuba

ZAŁĄCZNIK do ZARZĄDZENIA NR 2529(12)24 PREZYDENTA MIASTA PIŁY
z dnia 23 stycznia 2024 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych: postępowanie rekrutacyjne 01.03.2024 r. – 27.03.2024 r. postępowanie uzupełniające 0 06.05.2024 r. – 10.05.2024 r.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:

postępowanie rekrutacyjne 04.03.2024 r. – 22.03.2024 r.
postępowanie uzupełniające 06.05.2024 r. – 10.05.2024 r.
Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej:
postępowanie rekrutacyjne 25.03.2024 r. – 27.03.2024 r.
postępowanie uzupełniające 13.05.2024 r. – 15.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji językowych:

postępowanie rekrutacyjne 05.04.2024 r.

postępowanie uzupełniające 17.05.2024 r.

Weryfikacja przed komisją rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie oraz przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe:

postępowanie rekrutacyjne 03.04.2024 r. – 05.04.2024 r.
postępowanie uzupełniające 13.05.2024 r. – 15.05.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

Postępowanie rekrutacyjne 08.04.2024 r.
Postępowanie uzupełniające 17.05.2024 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci

pisemnego oświadczenia:

postępowanie rekrutacyjne

09.04.2024 r. – 11.04.2024 r.
postępowanie uzupełniające 20.05.2024 r. – 22.05.2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

postępowanie rekrutacyjne 15.04.2024 r.
postępowanie uzupełniające 27.05.2024 r.

Pełniąca funkcję
Prezydenta Miasta Piły
/-/ Beata Dudzińska

Back to top