To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

GABINET PROFILAKTYKI MEDYCZNEJ I PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

w naszej szkole jest prowadzony przez Pielęgniarkę Środowiska Nauczania i Wychowania Barbarę Szelągowską

Gabinet znajduje się na I piętrze pok. 109

Tel. 67 – 214 12 95 wew. 22

Czynne od poniedziałku do piątku
7.30 -15.00


WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA


1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2. Kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4. Sprawowanie doraźnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;


8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku;

9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

  PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM W SZKOLE

Opracowano na podstawie publikacji: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania – „One   są wśród nas”.

Organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki do ich ukończenia określa Ustawa z dnia12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

 1. Obowiązki rodzica:

-  W przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Kr. Jadwigi
w Pile rodzic na początku roku szkolnego, najpóźniej do 7 września powinien dostarczyć wychowawcy i pielęgniarce szkolnej informacje o stanie zdrowia dziecka przewlekle chorego, objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm.

- Jeśli choroba zostanie zdiagnozowana podczas uczęszczania do szkoły, rodzic powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę i pielęgniarkę szkolną.

-  Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego.

W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka zobowiązani są do przedłożenia informacji:

 1. a) na jaką chorobę dziecko choruje,
 2. b) jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania),
 3. c) konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków; w czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej - w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności (np. kontroli poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę) - czynności te mogą wykonywać również inne osoby
  (w tym: samo dziecko, rodzic, nauczyciel), jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego,
  a pracownikiem szkoły.

 W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, nauczyciel powinien:

 1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu.

 

 1. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

 

 1. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak
  i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

Procedury te mogą uwzględniać między innymi przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania.

 1. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej informacji pielęgniarkę szkolną, rodziców lub opiekunów prawnych. W uzasadnionych przypadkach pielęgniarka szkolna wzywa pogotowie ratunkowe.
  W sytuacji, gdy nie ma pielęgniarki w szkole pogotowie wzywa nauczyciel, na którego zajęciach aktualnie przebywa dziecko.
 2. Obowiązki Dyrektora:

Jeśli wśród uczniów jest dziecko przewlekle chore, dyrektor szkoły zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z dzieckiem oraz stałego udzielania pomocy
i wsparcia tak, aby zapewnić mu optymalne warunki pobytu.

 1. Obowiązki wychowawcy:

Wychowawca jest zobowiązany do przekazywania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

Wychowawca w porozumieniu z nauczycielami na bieżąco informuje rodziców o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

 1. Obowiązki nauczycieli:

Nauczyciele są zobowiązani dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także do objęcia go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole pielęgniarka lub podczas jej nieobecności nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów.

 1. Stany nagłe – natychmiastowa interwencja lekarska.

W przypadku, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej pielęgniarka, wychowawca, dyrektor lub nauczyciel zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE

Choroba przewlekła to proces patologiczny trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się brakiem nasilonych objawów chorobowych. Długotrwała choroba i częste hospitalizacje mogą okresowo uniemożliwiać choremu dziecku przebywanie w grupie rówieśników, a także zaspokajanie wielu ważnych potrzeb psychicznych, fizycznych i społecznych. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom choroby przewlekłej, polega między innymi na udzielaniu dziecku i jego rodzinie pomocy w budowaniu nowej koncepcji życia z chorobą i pomimo choroby. Odbudowa poczucia bezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych zadań osób pomagających choremu dziecku i jego rodzinie. Dziecko może czuć się mniej bezradne i zagubione, gdy ma okazję do odnoszenia sukcesów i poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zatem dostrzeganie i eksponowanie osiągnięć dziecka, chwalenie go za nie i nagradzanie jest jednym z kierunków pomagania mu w pokonywaniu poczucia bezradności. Drugi ważny kierunek to uczenie dziecka nowych umiejętności- zarówno tych przydatnych w pokonywaniu trudności związanych z chorowaniem, jak i tych otwierających mu nowe, wolne od ograniczeń pola aktywności, poszerzających jego „obszar wolności”. Szkoła pełni w życiu chorego dziecka szczególną rolę. Jest to miejsce, w którym może się ono uczyć
i bawić, rozwijać swoje zdolności i umiejętności, może przeżywać radość i dumę ze swojej aktywności, a także budować dobre relacje z innymi dziećmi. Obecność przyjaznych nauczycieli
i rówieśników jest bardzo ważna dla prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego chorego dziecka. Niezwykle ważne jest przekazanie nauczycielom informacji o wpływie choroby dziecka na funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne ucznia. Niektóre leki mogą działać pobudzająco
a inne usypiająco. Może to mieć wpływ na zachowanie się dziecka lub możliwość efektywnego uczenia się. Dzięki informacjom od rodziców i lekarzy, nauczyciel może poznać chorobę dziecka w takim zakresie, aby w razie potrzeby, w odpowiednim czasie, udzielić mu niezbędnej pomocy
i wsparcia oraz zapewnić bezpieczne warunki na terenie szkoły. Także dostosować sposoby komunikowania się oraz sposoby i formy nauczania do potrzeb i aktualnych możliwości chorego dziecka. Wzajemne kontakty pomiędzy szkołą i rodzicami powinny być stałe i systematyczne, oparte na zaufaniu, spokojnej, wzajemnej wymianie informacji oraz współpracy i zrozumieniu.

 

       Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe

                                 do zrealizowania na terenie szkoły:

 1. zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
 2. pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności,
 3. budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych,
 4. przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi,
 5. traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy,
 6. uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego,
 7. uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów,
 8. motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi,
 9. rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka,
 10. dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów,
 11. motywowanie do aktywności.

 

 

DZIECKO Z ASTMĄ

Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Istotą astmy jest przewlekły proces zapalny toczący się w drogach oddechowych, który prowadzi do zwiększonej skłonności do reagowania skurczem na różne bodźce i pojawienia się objawów choroby.

OBJAWY:

 Jednym z podstawowych objawów jest duszność jako subiektywne uczucie braku powietrza spowodowane trudnościami w jego swobodnym przechodzeniu przez zwężone drogi oddechowe. Gdy duszność jest bardzo nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka a także inne części ciała są zasinione. Konsekwencją zwężenia oskrzeli jest pojawienie się świszczącego oddechu. Częstym objawem astmy oskrzelowej jest kaszel. Najczęściej jest to kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący.

PRZYCZYNY ATAKU:

Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z alergenami, na które uczulone jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym tytoniowy, infekcje.

POSTĘPOWANIE:

 1. W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewny lek rozkurczający oskrzela zgodnie z zaleceniem lekarza.
 2. W przypadku objawów ciężkiej duszności należy podać jednocześnie 2 dawki leku
  w aerozolu w odstępie 10-20 sekund.
 3. Po wykonaniu 1 pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu zaostrzenia.
 4. W przypadku duszności o dużym nasileniu powinno się wezwać Pogotowie Ratunkowe.
  W czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru osoby dorosłej.
 5. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju oraz odizolowanie od osób trzecich.

NAKAZY:

 1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych.
 2. Dziecko, które ma objawy po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek.
 3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki.
 4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek rozkurczowy.

ZAKAZY:

 1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych
 2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie powinny uczestniczyć w planowanych wycieczkach poza miasto
 3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego wysiłku.
 4. W klasach, gdzie odbywają się lekcje nie powinno być zwierząt futerkowych.

OGRANICZENIA :

 1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia.
 2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść
  w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się objawów uczulenia.

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA

 1. Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego, wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby.
 2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego.
 3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe.
 4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie.
 5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych.

 Bardzo ważny jest dobry kontakt szkoły z rodzicami, po to, aby wspólnie zapewnić dziecku bezpieczne warunki nauki i pobytu w szkole.

 

                                   DZIECKO Z CUKRZYCĄ

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom glukozy we krwi – większy od 250mg%) lub hipoglikemią (niedocukrzenie, poziom glukozy niższy niż 70mg%)

Obecnie w Polsce wśród dzieci i młodzieży dominuje cukrzyca typu 1 – ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne i autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić przez kontakt z osobą chorą. Najczęstsze objawy to wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie. W chwili obecnej, w warunkach poza szpitalnych, jedynym skutecznym sposobem podawania insuliny jest wstrzykiwanie jej do podskórnej tkanki tłuszczowej (za pomocą pena, pompy). Cukrzyca nie jest chorobą, która powinna ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia, tylko wymaga właściwej samokontroli i obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport i rekreacja połączone z ruchem są korzystne dla dzieci chorych na cukrzycę. Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny, pomagają rozwijać samodyscyplinę, dają przyjemność i satysfakcję. Najważniejszym problemem przy wykonywaniu wysiłku fizycznego
u dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii - niedocukrzenia. W każdej szkole powinien znajdować się „kącik” dla ucznia z cukrzycą, czyli ustronne miejsce, w którym dziecko z cukrzycą będzie mogło spokojnie, bezpiecznie i higienicznie wykonać badanie krwi oraz wykonać wstrzyknięcia insuliny.

 

OBJAWY HIPOGLIKEMII – niedocukrzenia:

 1. Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk.
 2. Ból głowy, ból brzucha.
 3. Szybkie bicie serca.
 4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia.
 5. Osłabienie, zmęczenie.
 6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem.
 7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka.
 8. Napady agresji lub wesołkowatości.
 9. Ziewanie/senność.
 10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi.
 11. Zmiana charakteru pisma.
 12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania.
 13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII LEKKIEJ – dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami, spełnia polecenia:

 1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie.
 2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony
  w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, płynny miód.
 3. NIE WOLNO Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego).
 4. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach.
 5. Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII ŚREDNIO – CIĘŻKIEJ – dziecko ma częściowe zaburzenia świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami, potrzebuje  bezwzględnej pomocy osoby drugiej:

 1. Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie.
 2. Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek cukru rozpuszczonych w ½ szklanki wody, coli, soku).
 3. Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej.

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ – dziecko jest nieprzytomne, nie ma z nim żadnego kontaktu, nie reaguje na żadne bodźce, może mieć drgawki.

Dziecku, które jest nieprzytomne NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!!

 1. Układamy dziecko na boku.
 2. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie.
 3. Wzywamy pogotowie ratunkowe.
 4. Kontaktujemy się z rodzicami dziecka.
 5. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli dziecko będzie w dobrym kontakcie można mu podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy).

 

U dzieci leczonych pompą:

 1. Zatrzymaj pompę.
 2. Potwierdź hipoglikemię.
 3. Jeżeli dziecko jest przytomne podaj węglowodany proste.
 4. Odczekaj 10-15 minut i zbadaj ponownie poziom glukozy we krwi, jeżeli nie ma poprawy podaj ponownie cukry proste.
 5. Jeżeli objawy ustąpią i kontrolny pomiar glikemii wskazuje podnoszenie się stężenia glukozy, włącz pompę i podaj kanapkę lub inne węglowodany złożone.
 6. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne lub ma drgawki połóż je w pozycji bezpiecznej, podaj domięśniowo zastrzyk z glukagonu i wezwij karetkę pogotowia. Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego dopóki wszystkie objawy hipoglikemii nie ustąpią!

OBJAWY HIPERGLIKEMII

 1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu.
 2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji.
 3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia. Jeżeli do ww. objawów dołączą: ból głowy, ból brzucha, nudności i wymioty, ciężki oddech. może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. Należy wtedy bezzwłocznie:
 4. a) zbadać poziom glukozy,
 5. b) kontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie.

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII

 1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna).
 2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna).
 3. Samokontrola (badanie moczu na obecność cukromoczu i ketonurii, po około 1 godz. należy dokonać kontrolnego pomiaru glikemii).
 4. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży się.

Niezbędnik szkolny, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą w szkole:

 1. Pen – „wstrzykiwacz” z insuliną.
 2. Pompę insulinową, jeżeli jest leczone przy pomocy pompy.
 3. Nakłuwacz z zestawem igieł.
 4. Glukometr z zestawem pasków oraz gazików.
 5. Plastikowy pojemnik na zużyte igły i paski.
 6. Drugie śniadanie lub dodatkowe posiłki przeliczone na wymienniki np. przeznaczone na „zabezpieczenie” zajęć wf w danym dniu.
 7. Dodatkowe produkty – soczek owocowy, tabletki z glukozą w razie pojawienia się objawów hipoglikemii.
 8. Informacja z numerem telefonu do rodziców.
 9. Informację w postaci kartki lub bransoletki na rękę, która informuje, że dziecko choruje na cukrzycę.
 10. Glukagon (zestaw w pomarańczowym pudełku).

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić
w szkole:

 1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także
  w trakcie trwania lekcji.
 2. Możliwość podania insuliny.
 3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą insulinową
  w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję.
 4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka.
 5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet
  trakcie trwania lekcji.
 6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
 7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach.

 

DZIECKO Z PADACZKĄ

Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, nie prowokowanych napadów. Napadem padaczkowym potocznie nazywamy napadowo występujące zaburzenia
w funkcjonowaniu mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi. Niekiedy jedynym widocznym objawem napadu są kilkusekundowe zaburzenia świadomości.

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY

 1. Przede wszystkim zachować spokój.
 2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku.
 3. Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, usunąć
  z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę.
 4. Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości.

NIE WOLNO

 1. Podnosić pacjenta.
 2. Krępować jego ruchów.
 3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust.

Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 10 minut albo jeśli po napadzie wystąpiła długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Dzieciom chorym na padaczkę trudniej jest wykorzystać w pełni swoje możliwości edukacyjne
z przyczyn medycznych i społecznych. Narażone są na wyższy poziom stresu wynikający z obawy przed napadem i komentarzami, stąd też częściej występują u nich cechy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w czytaniu i pisaniu oraz inne trudności szkolne. W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły.

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO OBJĘCIA OPIEKĄ / DO PODANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

ZGODA NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA SZKOŁY NA PODANIA LEKÓW DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ

Back to top