To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Regulamin pracy biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

 1. Organizacja i funkcje biblioteki
 2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 4. Biblioteka służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły .
 5. Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
  oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 6. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz za zgodą dyrektora nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.
 7. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 8. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły.
 9. Lokale biblioteki:
 10. a) biblioteka szkoły podstawowej (wypożyczalnia),
 11. b) czytelnia.
 12. W bibliotece szkolnej gromadzi się książki, podręczniki, czasopisma i inne materiały biblioteczne.
 13. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.

 

 1. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza
 2. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel - bibliotekarz zobowiązany jest do:
 3. a) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 4. b) udzielania informacji,
 5. c) prowadzenia imprez i zajęć czytelniczych, których głównym celem jest reklama biblioteki szkolnej i zachęcanie uczniów do korzystania z jej zbiorów,
 6. d) organizowania konkursów i rozwijania zainteresowań,
 7. e) współpracy z różnymi instytucjami kultury i Radą Rodziców,
 8. f) wspierania nauczycieli w realizacji podstawy programowej,
 9. f) informowania nauczycieli i wychowawców, na podstawie obserwacji pedagogicznej
  i prowadzonej statystyki, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 10. g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa oraz zachęcania do podejmowania inicjatyw na rzecz zwiększania zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów,
 11. h) wspierania inicjatyw podejmowanych przez uczniów,
 12. i) udostępniania Internetu dla uczniów w celu zaspokajania ciekawości poznawczych i rozwijania zainteresowań,
 13. j) przygotowywania i przesyłania informacji o działalności szkolnej biblioteki do administratora strony internetowej.
 14. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel - bibliotekarz zobowiązany jest do:
 15. a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 16. b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. c) opracowywania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 18. d) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
 19. e) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 20. f) prowadzenia katalogów elektronicznych (alfabetycznego, rzeczowego i przedmiotowego).
 21. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 22. a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 23. b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 24. c) sporządza plan pracy oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy, które przedstawia na Radzie Pedagogicznej analitycznej,
 25. d) prowadzi dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję czasopism,
 26. e) doskonali warsztat pracy.

 

 

III. Prawa i obowiązki czytelników

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystający z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 5. Uczniowie pozostający pod opieką nauczycieli - bibliotekarzy: (nie uczęszczający na lekcje religii, wychowania do życia w rodzinie oraz nie biorący udziału z uzasadnionych przyczyn w zajęciach organizowanych poza szkołą) wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 7. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 8. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką, uzyskując podpis na karcie obiegowej.
 9. Uczniom biorącym udział w pracach bibliotecznych mogą być przyznane pochwały lub nagrody w ciągu trwania roku szkolnego.
 10. Uczniowie mają możliwość korzystania z komputerów, drukarki, skanera i innych nowoczesnych urządzeń technicznych niezbędnych współczesnemu użytkownikowi biblioteki.

 

 

 1. Regulaminy

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 3. Książek nie należy przetrzymywać. Wyjątkowo można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu, ale     po okazaniu wypożyczonego egzemplarza.
 4. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 5. Książki należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zniszczenia lab zagubienia książki należy ją odkupić (bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem). Niedotrzymanie w/w terminu może skutkować wstrzymaniem wydania świadectwa.
 7. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w wyznaczonym terminie.
 8. Biblioteka szkolna umożliwia uczniom wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji, po uzgodnieniu z bibliotekarzem (nie dotyczy uczniów: kończących szkołę, zmieniających miejsce zamieszkania, obwód szkoły czy absolwentów w danym roku szkolnym).

 

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 1. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie.
 2. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz wnoszenia i spożywania napojów/ posiłków.
 3. Przebywających czytelników obowiązuje poszanowanie sprzętu i wyposażenia czytelni.
 4. Uczniowie korzystają z komputera jednorazowo 1 godzinę lekcyjną, ewentualnie 
  dłużej za zgodą nauczyciela.
 5. Drukowanie i przegrywanie materiałów może odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 6. Zgromadzone książki i czasopisma nie wolno wynosić z czytelni.
 7. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Książki i czasopisma oraz inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM

 1. Multimedialne Centrum Informacji służy uczniom i pracownikom jako źródło wiedzy 
  i informacji.
 2. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej (czytelni).
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby.
 5. Komputery służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci oraz przeglądania programów edukacyjnych.
 6. Jednorazowo uczeń może korzystać z komputera do 1/2 h.
 7. Wprowadzanie do komputera własnych nośników może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela – bibliotekarza.
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 9. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik.

 10. Dokumenty towarzyszące

 

 • Procedury i zasady wypożyczania podręczników i materiałów dotacyjnych reguluje osobny Regulamin.

 

 

Back to top