To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile

§1

ZAGADNIENIA OGÓLNE

Organizacja pracy świetlicy szkolnej określona jest w Statucie Szkoły.

§2
ZASADY PRACY
1. Nadzór nad świetlicą sprawuje wicedyrektor szkoły.
2. Świetlica szkolna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00.
3. Świetlica organizuje opiekę dla uczniów klas 1-3, którzy muszą dłużej przebywać w
szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów).
4. Świetlica pracuje w oparciu o program wychowawczo – profilaktyczny szkoły
i roczny plan.
5. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych
urządzeń elektronicznych przyniesionych z domu. W wyjątkowych sytuacjach, pod
nadzorem nauczyciela, uczniowie mogą wykorzystywać wyżej wymienione urządzenia
do zajęć świetlicowych.
6. Za zaginione wartościowe przedmioty przyniesione przez dzieci z domu
wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności.
7. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice (opiekunowie), których
dane są wpisane w karcie zgłoszeniowej do świetlicy szkolnej.
8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych
rodzic nie umieścił w karcie zgłoszeniowej dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma
pisemne upoważnienie od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
9. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez
osoby niepełnoletnie. Zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np.
niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście
dziecka ze świetlicy.
10. Rodzic (opiekun) osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego
w przedsionku szkoły.

11. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym uczniowie nie
będą przekazywani. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w
karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub w
szczególnych przypadkach policja.
12. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego
uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego
do świetlicy.

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

1.Uczeń ma prawo do:
1) respektowania swoich praw i obowiązków;
2) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i
imprezach;
3) rozwijania samodzielności oraz społecznej aktywności;
4) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania;
6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;
7) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce (przy odrabianiu pracy
domowej) oraz pomocy w rozwiązywaniu innych problemów ucznia;
8) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, pomocy dydaktycznych, gier, zabawek,
księgozbioru, sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu świetlicy;
9) telefonicznego kontaktu z rodzicem w wyjątkowych sytuacjach.
2.Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o ład i porządek oraz szanować wyposażenie świetlicy; w przypadku
umyślnego zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy, rodzice (opiekunowie prawni) w
porozumieniu z wychowawcą świetlicy ustalają sposób zadośćuczynienia za szkodę;
2) zostawiać plecak w wyznaczonym miejscu,
3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników
szkoły,
4) informować każdorazowo o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy szkolnej -
uczeń zgłasza się do nauczyciela świetlicy celem odnotowania obecności w dzienniku
świetlicy,
6) natychmiast zgłaszać nauczycielom wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
7) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
8) zachowywać się grzecznie i kulturalnie.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo do pełnej informacji o funkcjonowaniu swojego
dziecka w świetlicy szkolnej.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia zobowiązani są powiadomić wychowawców
świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz proszeni są o przekazanie wszystkich
innych istotnych informacji, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i
funkcjonowanie ucznia w szkole (choroby, alergie, opinie i orzeczenia poradni itp.).
3. Jeśli ucznia odbiera osoba nieupoważniona w karcie zgłoszeniowej, rodzic jest
zobowiązany pisemnie powiadomić wychowawcę o odbiorze dziecka przez daną
osobę.
4. Rodzic jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania godzin pracy świetlicy
i punktualnego odbioru dziecka.
5. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) zapoznają
się i akceptują Regulamin świetlicy.

Back to top