To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
od 1 marca 2021 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych (w tym integracyjnej i DSD) i czwartych (w tym DSD i sportowej).
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:


• „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

• „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.
Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub otrzymać w szkole.
Wypełnione dokumenty można wrzucić do skrzynki umieszczonej na parterze szkoły lub wysłać zeskanowane pocztą elektroniczną do 26 marca 2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego (kontynuacja nauki języka niemieckiego) oraz do klasy czwartej sportowej przeprowadza się na podstawie:
• Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2021/2022 – wzór karty załącznik nr 3.
• Wniosku o przyjęcie do klasy czwartej dla osób spoza rejonu – wzór wniosku załącznik nr 4.
• Sprawdzianu języka niemieckiego lub prób sprawności fizycznej.

Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub w szkole.
Wypełnione dokumenty można wrzucić do skrzynki umieszczonej na parterze szkoły lub wysłać zeskanowane pocztą elektroniczną w terminie 1.03 – 26.03.2021 r.
Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2021 /2022 przewidziane są:
• klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
• klasy czwarte ogólnodostępne, klasa DSD (kontynuacja nauczania języka niemieckiego), klasa sportowa i integracyjna.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ NA ROK SZKOLNY 2021-2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 4 SPORTOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1 INTEGRACYJNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ, DSD LUB INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW SPOZA REJONU SZKOŁY

KARTA KONTYNUACJI NAUKI W KLASIE CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PILE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW SPOZA REJONU

Back to top