To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Rok szkolny 2023/2024

Czynności kandydata Termin
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru. od 15 maja do 16 czerwca 2023r. (godz. 15.00)

Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczne od 15 maja do 17 lipca 2023r.
Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia) do 21 lipca 2023r.
Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl. od 16 maja
do 16 czerwca 2023r. (godz. 15.00)

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, należy wpisać do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. od 23 czerwca
do 10 lipca 2023r.(godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły. od 23 czerwca
do 10 lipca 2023r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany. 15 lipca 2023r.
Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).
Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

17 lipca
do 21 lipca 2023r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl do której klasy kandydat został przyjęty. 24 lipca 2023r.

– Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

– Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.

– Uczniu – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.

– Jeżeli uczeń nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).


Trzymam kciuki:
Katarzyna Łęcka

Back to top