To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Państwo,

Gmina Piła po przeanalizowaniu złożonych przez rodziców uczniów lub dorosłych uczniów szkół średnich oświadczeń, złożyła 4 listopada 2021 r. wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”,

zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. 17 listopada 2021 r. instytucja wdrażająca nałożyła na gminę konieczność wnikliwszej analizy poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.
-
W konsekwencji organizator konkursu nałożył na gminę obowiązek poświadczenia danych złożonych w oświadczeniach. W związku z powyższym, wszyscy opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu, są zobligowani dostarczyć do siedziby Gminy Piła następujące dokumenty:
• poświadczające, że ich przodek pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (organizator konkursu wskazuje następujące dokumenty, które poświadczają pracę przodka w PPGR: zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR),
• poświadczające pokrewieństwo z przodkiem, który pracował i zamieszkiwał miejscowość popegeerowską (dokumenty powinny potwierdzać linię pokrewieństwa od przodka do dziecka, dla którego ma być zakupiony sprzęt, takimi dokumentami mogą być np. akty urodzenia, akty małżeństwa),
• poświadczające, że dziecko wskazane w oświadczeniu spełnia obowiązek szkolny.


Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Piły do dnia 08.12.2021 r. włącznie - (II piętro, pok. 205).

Brak dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów w terminie, wiązać się będzie
z nieuwzględnieniem danego oświadczenia w korekcie składanego wniosku oraz utratą możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

• 696 778 066
• 539 994 705
• 668 223 245
• 668 802 977

Back to top