To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
od 4 marca 2019 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych (w tym integracyjnej i DSD) i czwartych ( w tym lingwistycznej).
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
• „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

• „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 29 marca 2019 r.
Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej lingwistycznej z programami nauczania języka niemieckiego i języka angielskiego przeprowadza się na podstawie:
• Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2019/2020 – wzór karty załącznik nr 3.
• Wniosku o przyjęcie do klasy 4 dla osób spoza rejonu – wzór wniosku załącznik nr 4.
• Sprawdzianu predyspozycji językowych.

Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 11.03 – 29.03.2019 r.

Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2019 /2020 przewidziane są:
• Klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
• Klasy czwarte ogólnodostępne, klasa czwarta lingwistyczna.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
od 4 marca 2019 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych (w tym integracyjnej i DSD) i czwartych ( w tym lingwistycznej).
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:
• „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

• „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 29 marca 2019 r.
Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej lingwistycznej z programami nauczania języka niemieckiego i języka angielskiego przeprowadza się na podstawie:
• Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2019/2020 – wzór karty załącznik nr 3.
• Wniosku o przyjęcie do klasy 4 dla osób spoza rejonu – wzór wniosku załącznik nr 4.
• Sprawdzianu predyspozycji językowych.

Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie 11.03 – 29.03.2019 r.

Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2019 /2020 przewidziane są:
• Klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
• Klasy czwarte ogólnodostępne, klasa czwarta lingwistyczna.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ogólnodostępnej, DSD lub integracyjnej szkoły podstawowej dla uczniów spoza rejonu szkoły

Karta kontynuacji nauki w klasie 4 szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie do klasy 4 szkoły podstawowej

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszej i czwartej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile na rok szkolny 2019 / 2020

Back to top