To miejsce można wykorzystać na własne propozycje skrótów na stronie

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:
- postępowanie rekrutacyjne 01.03.2022 – 25.03.2022
- postępowanie uzupełniające 09.05.2022 – 13.05.2022
2. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów sportowych szkół podstawowych wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów
rekrutacyjnych:
- postępowanie rekrutacyjne 07.03.2022 – 25.03.2022
- postępowanie uzupełniające 09.05.2022 – 13.05.2022
3. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej:
- postępowanie rekrutacyjne 29.03.2022 – 31.03.2022
- postępowanie uzupełniające 16.05.2022 – 18.05.2022
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów, którzy
uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji
językowych
- postępowanie rekrutacyjne 05.04.2022
- postępowanie uzupełniające 20.05.2022
5. Weryfikacja przez komisją rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1
oraz wykonanie oraz przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art.
150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe:
- postępowanie rekrutacyjne 28.03.2022 – 31.03.2022
- postępowanie uzupełniające 16.05.2022 – 18.05.2022
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
- postępowanie rekrutacyjne 05.04.2022
- postępowanie uzupełniające 07.06.2022
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci
pisemnego oświadczenia:
- postępowanie rekrutacyjne 06.04.2022 – 08.04.2022
- postępowanie uzupełniające 08.06.2022 – 10.06.2022
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
- postępowanie rekrutacyjne 12.04.2022
- postępowanie uzupełniające 14.06.2022

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
od 1 marca 2022 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile rozpoczyna rekrutację uczniów do klas pierwszych (w tym integracyjnej i DSD) i czwartych (w tym DSD i sportowej).
Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły jest prowadzone na podstawie:


• „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór karty zgłoszenia załącznik nr 1.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna kandydata na podstawie:

• „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej” – wzór wniosku załącznik nr 2.
Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub otrzymać w szkole.
Wypełnione dokumenty można wrzucić do skrzynki umieszczonej na parterze szkoły lub wysłać zeskanowane pocztą elektroniczną do 26 marca 2021 r.
Postępowanie rekrutacyjne do klasy czwartej DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego (kontynuacja nauki języka niemieckiego) oraz do klasy czwartej sportowej przeprowadza się na podstawie:
• Karty kontynuacji nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2021/2022 – wzór karty załącznik nr 3.
• Wniosku o przyjęcie do klasy czwartej dla osób spoza rejonu – wzór wniosku załącznik nr 4.
• Sprawdzianu języka niemieckiego lub prób sprawności fizycznej.

Karty i wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp11pila.pl lub w szkole.
Wypełnione dokumenty można wrzucić do skrzynki umieszczonej na parterze szkoły lub wysłać zeskanowane pocztą elektroniczną w terminie 1.03 – 26.03.2021 r.
Nasza szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy kandydat dokonuje na etapie naboru.
W roku szkolnym 2021 /2022 przewidziane są:
• klasy pierwsze ogólnodostępne z językiem angielskim, klasa pierwsza integracyjna oraz pierwsza DSD z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego.
• klasy czwarte ogólnodostępne, klasa DSD (kontynuacja nauczania języka niemieckiego), klasa sportowa i integracyjna.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji oraz innymi dokumentami dostępnymi na naszej stronie internetowej.
Szkolna Komisja Rekrutacyjna

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I CZWARTEJ NA ROK SZKOLNY 2021-2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 4 SPORTOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1 INTEGRACYJNEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ, DSD LUB INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW SPOZA REJONU SZKOŁY

KARTA KONTYNUACJI NAUKI W KLASIE CZWARTEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W PILE

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA UCZNIÓW SPOZA REJONU

Back to top